Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.a. Candra Technology: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Candra Technology handelend onder de namen: Candra Technology, Candra Technology Solutions, Candra Exclusive, Candra Care en Candra Business gevestigd aan de stationsstraat 1M te Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 64485706
1.b. Opdrachtgever: het bedrijf of privé persoon in opdracht van wie Candra Technology werkzaamheden verricht, dan wel met wie Candra Technology een overeenkomst of een service contract aangaat;
1.c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Candra Technology en de opdrachtgever;
1.d. Service contract: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Candra Technology waarbij het overeengekomen service contract door Candra Technology wordt uitgevoerd;

Artikel 2. Algemeen
2.1.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Candra Technology en de opdrachtgever.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Candra Technology
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Candra Technology en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1.
 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Offertes hebben een geldigheid van twee weken na offerte datum.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Candra Technology niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.
 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Candra Technology onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Candra Technology is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Candra Technology passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4. Candra Technology kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Candra Technology op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5. Candra Technology zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
4.5a. het bezoekadres van de vestiging van Candra Technology waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
4.5b. Op aankopen bij Candra Technology kan geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht
4.5c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.5d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Candra Technology deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
4.5e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1.
 Candra Technology voert de overeengekomen werkzaamheden uit zoals vermeld in de opdracht.
5.2. Candra Technology zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.3. Candra Technology is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden ten dele afhankelijk van haar toeleveranciers en externe installateurs.
5.4. Indien er wijzigingen optreden in het leveringsproces door toedoen van Candra Technology, haar toeleveranciers of externe installateurs dan zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1.
 Nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Candra Technology aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals: bouwtechnische schema’s wachtwoorden. etc., tijdig beschikbaar zijn. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Candra Technology het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Candra Technology onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.3. Candra Technology gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.4. De opdrachtgever zal Candra Technology vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever.
6.5. De opdrachtgever is gehouden Candra Technology onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Wijzigen van de overeenkomst
7.1
. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
7.3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering worden gewijzigd.

Artikel 8. Service contract
8.1.
 Indien de opdrachtgever een service contract aangaat voor een vastgestelde periode die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan tijdens deze periode niet tussentijds worden opgezegd. Indien deze periode verstrijkt zonder opzegging, wordt dit service contract telkens automatisch met 1 jaar verlengd.
8.2. Er wordt uitgegaan van een maand opzegtermijn.
8.3. Gepubliceerde tarieven op website en in andere media zijn alleen geldig binnen een straal van 30 km rondom de vestigingslocatie met uitzondering van de provincie Utrecht.
8.4. Opzeggen van het service contract is alleen schriftelijk of per email mogelijk.

Artikel 9. Tarieven
9.1.
 Genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.2. Candra Technology is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
9.3. Indien de tarieven gedurende de overeenkomst stijgen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van tarief- en/of prijswijzigingen.
9.4. Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10. Betaling
10.1.
 Bij het sluiten van een overeenkomst met Candra Technology dient 40% van de factuur te worden voldaan.
10.2. 60% van de factuur dient te worden voldaan bij levering.
10.3.  Bij opdrachten met een totale waarde vanaf € 20.000,00 gelden andere betalingsvoorwaarden. namelijk
10.3.1. 40% bij het sluiten van een overeenkomst.
10.3.2.  40% Wanneer materiaal en personeel op locatie is.
10.3.3. 20% Bij afronding opdracht. 
10.4.  Bij het aangaan van een service contract wordt het maandbedrag vooraf gefactureerd. Gewerkte uren en voorrijkosten worden achteraf gefactureerd.
10.5.  De opdrachtgever dient de van Candra Technology ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. met uitzondering van het genoemde in artikel 10.2. | 10.3.2. en 10.3.3. Hierbij dient de factuur te worden voldaan op basis van:

Bankgarantie
Contante betaling
Elektronische betaling 
pin betaling 
10.5.
 
Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,-.
10.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Candra Technology op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.7. Candra Technology kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Candra Technology verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Levertijden
11.1. Candra Technology zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Candra Technology kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen een aangegeven termijn leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.4. De door Candra Technology opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Candra Technology zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Candra Technology.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Candra Technology tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Candra Technology bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Candra Technology ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.8. Indien de opdrachtgever tegelijk meerdere opdrachten aanbiedt aan Candra Technology, dan kan de levertijd langer zijn, dan de standaard levertijd of de levertijd die de opdrachtgever van Candra Technology gewend is.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie
12.1.
 Candra Technology staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Candra Technology er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik
12.2. Een door Candra Technology, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Candra Technology kan doen gelden.
12.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Candra Technology schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
12.4. De garantietermijn van Candra Technology komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Candra Technology is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
12.5. De garantie geld niet indien:
12.5a. De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
12.5b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Candra Technology en/of op de verpakking behandeld zijn.
12.5c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Klachten
13.1.
 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Candra Technology kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Candra Technology in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Candra Technology de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Candra Technology slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1.
 Candra Technology is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
14.2. Voorts is Candra Technology bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3. Candra Technology is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
14.3a. na het sluiten van de overeenkomst Candra Technology ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
14.3b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.4. Candra Technology is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
14.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Candra Technology op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Candra Technology de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1.
 Candra Technology kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
15.1a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
15.1b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. Candra Technology is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Candra Technology is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Candra Technology kenbaar behoorde te zijn.
15.3. Candra Technology kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van vertrouwelijke informatie door derden.
15.4. Candra Technology kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat derden geen medewerking willen verlenen dan wel doordat derden verkeerde of onvolledige informatie aan Candra Technology verstrekt.
15.5. Candra Technology is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6. Indien Candra Technology aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Candra Technology beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Candra Technology gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Candra Technology beperkt tot het declaratiebedrag althans tot dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Candra Technology.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Candra Technology vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Candra Technology kan aanwenden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Candra Technology liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen, zoals: de niet bereikbaarheid van derden door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, staking of het faillissement van derden of de niet bereidbaarheid van derden om mee te werken; bijzondere weersomstandigheden; oorlog of oorlogsgevaar; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Candra Technology niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Candra Technology als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.3. Voor zover Candra Technology ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Candra Technology gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Candra Technology of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Candra Technology is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Candra Technology gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Candra Technology zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Candra Technology niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18Intellectuele eigendom
18.1.
 De opdrachtgever vrijwaart Candra Technology voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2. Alle door Candra Technology verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Candra Technology worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1.
 Op elke overeenkomst tussen Candra Technology en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Candra Technology worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Candra Technology is gevestigd.

Artikel 20. Geldigheid
20.1. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 15-04-2017. Op alle uitgebrachte offertes en overeengekomen overeenkomsten is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.